Veřejné výpisy | Obec Křenice

zavolejte nám
zavolejte nám
+420 323 602 206
Úřední hodiny
Úřední hodiny
Po: 17:00 - 19:00
St: 09:00 - 11:30

Veřejné výpisy

Výpis z rejstříku trestů PO

Co je obsahem?

Obsahem daného výpisu je údaj o udělení či neudělení trestu pro konkrétní právnickou osobu.

Co daným výpisem získám za informace?

Informační systém Rejstříku trestů vede seznam evidencí fyzických a právnických pravomocně odsouzených osob.

Správce rejstříku: Ministerstvo spravedlnosti.

Kdo může být žadatelem a co musí předložit?

Jedná se o veřejný rejstřík, žadatelem může být jakákoliv fyzická či právnická osoba.
Totožnost žadatele se neověřuje, ale musí znát IČ dané organizace.
Zahraniční IČ – výpis pouze na Praze 4 Pankrác, na Rejstříku trestů, nelze vydat online.

Kolik to stojí?: 100,-

Výpis z Katastru nemovitostí

Co je obsahem?

 • Informační systém katastru nemovitostí obsahuje údaje o nemovitostech v ČR, obsahuje jejich soupis, popis, a geometrické a polohové určení.
 • Součástí je i evidence vlastnictví a věcných práv k těmto nemovitostem.

Co daným výpisem získám za informace?

Výpisem z katastru nemovitostí se získá výpis o konkrétní nemovitosti, listu vlastnictví, nebo seznamu nemovitostí, budov či jednotek - výpis se vydává úplný nebo částečný.

Správce rejstříku: Český úřad zeměměřický a katastrální.

Kdo může být žadatelem a co musí předložit?

Totožnost žadatele se neověřuje, ale měl by znát buď

 • obec, katastrální území a číslo listu vlastnictví
 • obec, katastrální území a parcelní číslo hledané parcely

Terminologie

 • Úplný výpis

  obsahuje všechny informace vedené na konkrétním LV (všechny parcely, budovy i jednotky)

 • Částečný výpis – obsahuje jen některé informace - záleží na požadavku žadatele
  • je možné vybrat pouze jednu budovu na LV,
  • nebo třeba jednu bytovou jednotku.
 • List vlastnictví (LV)
  • je veřejná listina, obsahuje soupis nemovitostí v rámci jednoho katastrálního území, vlastní konkrétní vlastník nebo spoluvlastníci.
  • Tímto listem se prokazuje vlastnictví nemovitosti.
  • Je platný k datu vydání.
 • Parcelní číslo
  • je složeno z kmenového čísla (pořadové číslo v rámci katastru nemovitostí) a poddělení čísla (za lomítkem – číslo dílu parcely)
  • Př.: 456/13, 456 je kmenové číslo, 13 je poddělení čísla.

Kolik to stojí?: První strana 100,- Kč, každá další 50,- Kč

Výpis z veřejného rejstříku (obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, rejstřík obecně prospěšných společnostů)

Veřejnými rejstříky právnických a fyzických osob se rozumí:

 • spolkový rejstřík
 • nadační rejstřík
 • rejstřík ústavů
 • rejstřík společenství vlastníků jednotek
 • obchodní rejstřík
 • rejstřík obecně prospěšných společností

Pracovník kontaktního místa Czech POINT může vydat:

 • Úplný výpis - jsou v něm obsaženy všechny informace, které byly zapsány v obchodním rejstříku po dobu existence firmy.
 • Výpis platných - obsahuje souhrn informací o firmě k aktuálnímu datu.

Co je obsahem?

Obsahem daného výpisu je údaj o udělení či neudělení trestu pro konkrétní právnickou osobu.

Správce rejstříku: Ministerstvo spravedlnosti

Co musíte předložit?

Identifikační číslo organizace (IČO nebo IČ) je unikátní číslo

 • právnické osoby
 • podnikající fyzické osoby
 • nebo organizační složky státu
 • Jedná se o veřejný rejstřík, žadatel může být jakákoliv fyzická či právnická osoba.
 • Totožnost žadatele se neověřuje, ale musí znát IČ dané organizace na kterou žádá výpis.

Kolik to stojí?: První strana 100,- Kč, každá další 50,- Kč

Výpis ze Živnostenského rejstříku

Co je obsahem?

Obsahem živnostenského rejstříku jsou informace o udělených živnostenských oprávněních a koncesích.

Co daným výpisem získám za informace?

Výpis obsahuje konkrétní informaci k podnikateli, či živnostníku.

Správce rejstříku Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Kdo může být žadatelem a co musí předložit?

Jedná se o veřejný rejstřík, žadatelem může být jakákoliv fyzická či právnická osoba. Totožnost žadatele se neověřuje, ale musí znát IČ dané organizace na kterou žádá výpis.

Kolik to stojí? První strana 100,- Kč, každá další 50,- kč.

Výpis z Insolvenčního rejstříku

Legislativa

Na základě § 419 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon) se mohou vydávat ověřené výstupy z ISVS.

Co je obsahem?

 • Informačním systémem insolventního rejstříku obsahuje seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků insolvenční spisy.
 • Pro každého dlužníka se vede jeden spis.

Co daným výpisem získám za informace?

Výpisem je možné získat informaci k

 • fyzické osobě, zda je vedena v insolvenčním rejstříku jako dlužník
 • nebo právnické osoby, zda je v konkurzu nebo v úpadku.
 • Výpis má buď nulovou hodnotu, to znamená, že daná osoba není vedena jako dlužník.
 • Výpis obsahuje údaje, to znamená, že daná osoba je vedena jako dlužník.

Správce rejstříku Ministerstvo spravedlnosti.

Kdo může být žadatelem a co musí předložit?

Jedná se o veřejný rejstřík, žadatelem může být jakákoliv fyzická či právnická osoba.

Totožnost žadatele se neověřuje,

 • ale musí znát IČ dané organizace na kterou žádá výpis
 • nebo osobní údaje (jméno, nynější příjmení, datum narození, rodné číslo) fyzické osoby, na kterou žádá výpis.

Kolik to stojí? První strana 100,- Kč, každá další 50,- Kč.

Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Co je obsahem a co se daným výpisem získá za informace?

Informační systém obsahuje

 • věstník veřejných zakázek,
 • seznam kvalifikovaných dodavatelů
 • seznam systémů certifikovaných dodavatelů
 • statistické výstupy o veřejných zakázkách
 • rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek
 • a seznam hodnotitelů

Tato služba je především určena firmám a dodavatelům, kteří mají zájem se ucházet o veřejné zakázky.

Výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů tak může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií.

Správce rejstříku: Ministerstvo pro místní rozvoj.

Kdo může být žadatelem a co musí předložit?

Jedná se o veřejný rejstřík, žadatelem může být jakákoliv fyzická či právnická osoba. Totožnost žadatele se neověřuje, ale musí znát IČ dané organizace na kterou žádá výpis.

Kolik to stojí? První strana 100,- Kč, každá další 50,- Kč.