Evidence obyvatel | Obec Křenice

zavolejte nám
zavolejte nám
+420 323 602 206
Úřední hodiny
Úřední hodiny
Po: 17:00 - 19:00
St: 09:00 - 11:30

Evidence obyvatel

Přidělění čísla popisného

Rozhodnutí o přidělení č.p. vydává obecní úřad Křenice (nikoli stavební úřad) na základě předložení žádosti o přidělení čísla popisného kolaudačního rozhodnutí stavby s doložkou o nabytí právní moci.

Vyzvednutí tabulky s číslem popisným poté vydává městský úřad v Říčanech u Prahy.

Žádost o přidělení čísla popisného ke stažení ve formátu pdf zde

Přihlášení k trvalému pobytu

Změnu trvalého pobytu provádí tzv. ohlašovna obecního úřadu. Pokud se chcete přihlásit k trvalému pobytu v Křenici, touto ohlašovnou je Obecní úřad Křenice, se sídlem K Návsi 8, 250 84 Křenice, Praha-východ

Co budete potřebovat ke změně údajů o trvalém pobytu v obci nebo přihlášení k trvalému pobytu z jiné obce?

Potřebné dokumenty:

  • Vyplněný tiskopis přihlašovacího lístku
  • Platný občanský průkaz nebo jiný obdobný doklad (např.: cestoví pas, řidičský průkaz)
  • Smlouvu o nájmu bytu, pokud je nájemcem, v případě vlastnictví bytu (domu) či práva z věcného břemene může doložit výpis z katastru nemovitostí nebo kupní smlouvu zaregistrovanou katastrálním úřadem.
  • Za občana mladšího 15-ti let změnu trvalého pobytu provádí zákonný zástupce, po předložení rodného listu dítěte
  • Správní poplatek ve výši 50 Kč, tento poplatek se netýká osob mladších 15-ti let.

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v ČR, kterou si občan zvolí. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním a který je podle zvláštního právního předpisu určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu, ani k vlastníkovi nemovitosti.

Při změně místa trvalého pobytu je oddělena vyznačená část občanského průkazu a vydáno potvrzení o změně trvalého pobytu, které budete nosit společně s občanským průkazem do té doby, než Vám bude vyřízen nový občanský průkaz. Žádost o vydání nového OP musí občan podat do 14 dnů od přihlášení, u kteréhokoliv obecního úřadu s rozšířenou působností, tedy nikoliv nutně tam, kde mají trvalé bydliště.

Vzor přihlašovacího lístku a vzor potvrzení o změně trvalého pobytu, který s pomocí pracovnice vyplníte na obecním úřadě Křenice, je k nahlédnutí ve formátu pdf zde.

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu na návrh majitele nemovitosti či bytu

Toto ustanovení zákona vychází vstříc majitelům nemovitosti či bytu v případě, že osoba, která je stále trvale hlášena na adrese jeho bytu či domu, se tam již nezdržuje a nemá žádné užívací právo k objektu.

O zrušení trvalého pobytu rozhodne ohlašovna na základě podané písemné žádosti oprávněné osoby a prokázání splnění podmínek pro zrušení trvalého pobytu.

Podmínky jsou dvě, první je zánik užívacího práva občana k objektu nebo jeho vymezené části a druhá je neužívání tohoto objektu nebo jeho vymezené části občanem. Žadatel o zrušení trvalého pobytu doloží oprávněnost své osoby k podání žádosti dokladem o vlastnictví nemovitosti (výpis z katastru nemovitostí nebo smlouva o nájmu). Prokazování existence, resp. neexistence užívacího práva bývá jednodušší. Pokud takové právo dotyčný nikdy neměl (byl na dané adrese na základě souhlasu oprávněné osoby), postačí konstatování takového stavu. Pokud dotyčnému právo vzniklo (nejčastěji rozvod a následné vypořádání majetku), nebo prodej nemovitosti, skončení nájmu.

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu osob ke stažení ve formátu pdf zde.

Potvrzení o trvalém pobytu a poskytování údajů vedených v informačním systému

Tyto údaje se poskytují pouze k vlastní osobě žadatele (po prokázání totožnosti) na základě písemné žádosti. Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem - tato povinnost odpadá, podepíše-li občan žádost před orgánem příslušným k poskytování údajů. Žádost se podává na OÚ Křenice

Poplatek: Za potvrzení o trvalém bydlišti a jiné údaje poplatek Kč od 50,-.

Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému ke stažení ve formátu pdf zde

Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému pro elektronické vyplnění zde (nutné mít nainstalovaný program Acrobat Reader verze 9.0 a vyšší

žádost o výpis osob hlášených k trvalému pobytu

žádost o potvrzení přidělení č.p.

o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999

Vyjadření ke stavbě